Pouyan Mansouri | Makhtoom

کل آلبوم یا قطعه‌ی مورد نظر خود را از فهرست پایین انتخاب کرده، سپس گزینه‌ی خرید را انتخاب کنید. پس از آن در صفحه‌ی بعد اطلاعات خود را پُر کرده و این فرایند نسبتاً طولانی را با فشردن گزینه‌ی پرداخت به پایان برسانید. متشکرم :)

پرداخت